Tag: Juiste zorg op de juiste plek

4 jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Vandaag, op 30 oktober, vieren we met trots de vierde editie van de Dag van de Zorg voor Morgen. Op deze dag, in 2019 in het leven geroepen door Fundis, gaan we het gesprek aan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. Met een groeiende groep ouderen enerzijds en tekorten op de arbeidsmarkt anderzijds, moeten we passende oplossingen vinden om de zorg voor morgen te kunnen blijven faciliteren.

Door het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid beseften we al vroeg te bekijken wat de verzorgingsstaat nog kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen. Prettig, maar ook noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergrijzing en de stijgende personeelstekorten.

dag van de zorg voor morgen
Ook buiten de Dag van de Zorg voor Morgen zetten we het gesprek voort.

De situatie nu én die in de toekomst verdienen allebei onze volle aandacht. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen, dat is onderdeel van de Expeditie van Fundis. Wij zetten onze grote reis voort, juist nu, om straks met alle collega’s en Fundisbedrijven goed voorbereid te zijn op de zorg van morgen.

Vier jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Op deze Dag van de Zorg voor Morgen nodigen we heel Nederland uit om in gesprek te gaan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg.

dag van de zorg voor morgen
Tweede editie van het Zorg voor Morgen Festival in 2023.

Sinds 2019 hebben we een reis gemaakt waar we met trots op terugkijken. In 2019 organiseerden we op 30 oktober de eerste editie van het Zorg voor Morgen Festival, een groot intern evenement waar ruim tweeduizend van onze eigen zorgmedewerkers samenkwamen. In 2020 werd de Dag van de Zorg voor Morgen opgenomen in de Issuekalender. In 2021 namen we deel aan een podcastreeks met branchevereniging Actiz, om kennis te delen en de discussie aan te wakkeren. Vanaf 2022 zagen we dat veel zorgorganisaties en professionals aandacht aan deze dag besteedden. En in 2023 zet Actiz nog steeds de campagne voort op landelijk niveau, omdat we samen sterker staan.

Dag van de Zorg voor Morgen 2022.

Samen zorgen we voor morgen

De Dag van de Zorg voor Morgen is inmiddels niet meer weg te denken. Het is een dag om terug te kijken op wat we hebben bereikt en om vooruit te kijken naar de toekomst van ouderenzorg. Het is een dag die ons inspireert en aanspoort om in actie te komen, om samen te werken aan een betere ouderenzorg voor morgen.

Neem ook deel aan deze belangrijke discussie! Laten we samen op weg gaan naar een toekomst waarin ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen. Want ouder worden doen we allemaal, en alleen samen zorgen we voor morgen.

”Vereniging Reable Nederland voorkomt dat we allemaal het wiel uitvinden’

Om het zorgstelstel dat piept en kraakt toekomstbestendig te houden, zijn nieuwe oplossingen nodig. Reablement kan zo’n oplossing zijn. Erkend in Denemarken en andere landen, nog onbekend in Nederland. Vereniging Reable Nederland wil meer aandacht creëren voor het gedachtegoed van reablement.

Wat in de Deense gezondheidszorg al wettelijk verplicht is, begint ook in Nederland vaste voet aan de grond te krijgen: reablement. Het is de benaming voor het zelfredzaam maken van ouderen, om daarmee de zorgvraag te verminderen. Een eerste pilot in Utrecht-West heeft het enthousiasme voor een andere benadering van de ouderenzorg verder aangewakkerd. Als netwerkorganisatie voor ouderen en chronisch zieken was Fundis nauw bij de proef betrokken.

‘We proberen een keten van oplossingen te maken, allemaal bedoeld om mensen te helpen weer zelfstandig te zijn.’

Guido Blom, directeur Fundis Holding

Een interventieteam dat je in je revalidatieperiode na een (ziekenhuis)opname helpt zelfstandig je draai weer te vinden. Of een locatie waar je kunt leren koken als je dat op je 75ste nog nooit hebt gedaan. Het zijn een paar van de concrete stappen op weg naar reablement die Fundis ná die eerste proef inmiddels heeft gezet, zegt directeur Guido Blom. Het zijn voortvarende stappen, want ook hij ziet de noodzaak. ’Het huidige stelsel is niet langer meer houdbaar. Zorg is niet altijd meer vanzelfsprekend. We kunnen beter oplossingen bedenken waardoor een oudere meer in een eigen positie komt en gelukkiger wordt. Wat iemand zelf kan doen moet hij vooral zelf blijven doen. Wat hij niet kan proberen we aan te leren. En voor wat er overblijft zoeken we een oplossing. Dat is het principe van reablement.’

In een serie van zes artikelen komen partners aan het woord die nauw betrokken zijn bij de oprichting van Vereniging Reable Nederland eerder dit jaar. Lees verder op reablenederland.nl.

Niet meer van het kastje naar de muur: Regionaal Transferpunt (RTP) bespaart verwijzers veel tijd

Beeld: Gedeelde Zorg Midden-Holland

Sinds 1 mei jl. kunnen huisartsen en medisch specialisten werkzaam op de Spoedeisende Hulp 24 uur per dag terecht bij het Regionaal Transferpunt (RTP) Midden-Holland voor het doorverwijzen van patiënten in acute situaties. De Gezondheidsregio Zoetermeer kent sinds 2021 eenzelfde centraal meldpunt.

Met de dubbele vergrijzing enerzijds en het afnemend aantal zorgverleners anderzijds staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. Daarnaast kiezen veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De (ouderen)zorg staat onder druk. We zijn continu op zoek naar kansrijke oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Centraal meldpunt

Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is een centraal meldpunt voor verwijzers. Inmiddels zijn in de regio’s Zoetermeer en Midden-Holland zogeheten Regionaal Transferpunten opgezet. De verwijzer, zoals de huisarts of medisch specialist van de Spoedeisende Hulp, belt naar een algemeen nummer. De transferverpleegkundige van het Regionaal Transferpunt heeft zicht op de beschikbare beddencapaciteit in de regio.

Dat bespaart de verwijzer een hoop tijd: zelf verschillende instellingen bellen en de situatie steeds opnieuw uitleggen, zoals dit voorheen ging, is niet meer van toepassing. Die tijd kan de arts veel beter besteden aan de zorg van patiënten. Door direct de juiste zorg op de juiste plek te bieden, voorkomen we dat kwetsbare ouderen van het kastje naar de muur gestuurd worden – en daarmee onnodige SEH-/ziekenhuisopnames.

Sinds 1 mei 2023 in Midden-Holland

De vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland is op 1 januari 2022 opgericht en werkt onder de noemer Gedeelde Zorg aan drie programma’s (Acute zorg, Chronische zorg en Gegevensuitwisseling) om de zorg voor de inwoners van de regio Midden-Holland toegankelijk te houden. Het Regionaal Transferpunt is van start gegaan op 1 mei jl. en is onderdeel van het programma Acute Zorg.

Sinds 2021 in Zoetermeer

De Gezondheidsregio Zoetermeer startte in 2021 al met een pilot-Regionaal Transferpunt. Onder de naam Zoetermeer2025 werken zorgaanbieders, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars samen aan een gezonde regio Zoetermeer voor 2025. Het Regionaal Transferpunt is één van vele initiatieven.

Blog: ‘De toekomst is nu: dynamiek in innovaties voor ouderenzorg’

Om de maatschappij waarin wij allemaal ouder worden goed te kunnen blijven faciliteren, moet er nog veel veranderen. De druk op de zorg is enorm en neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat is oud nieuws voor mensen binnen de (ouderen)zorg. Gelukkig komt het ook steeds vaker op het netvlies van mensen buiten de branche. Een goede ontwikkeling, want de uitdagingen van de zorg het hoofd bieden, kunnen we alleen maar samen. Patricia de Koning, Innovatiemanager bij Fundis, schreef een gastblog bij Medical Delta.

De problemen waar de (ouderen)zorg mee te kampen heeft, zijn van de hele maatschappij. We betrekken vanuit Fundis daarom een brede groep bij het vinden van oplossingen. Fundis is een netwerk van zo’n twintig zorg- en welzijnsorganisaties actief op het gebied van (kwetsbare) ouderen. Hoewel de organisaties binnen het netwerk autonoom opereren, trekken ze samen op wanneer er overstijgende vraagstukken zijn. Een belangrijke onderdeel hierbij is het doorlopend betrekken van de bijna 5.000 medewerkers binnen het Fundis-netwerk en waar mogelijk ook daarbuiten.

Beginnen bij een probleem uit het werkveld is wat ons betreft ontzettend belangrijk

Lees verder op Medical Delta.

Geriatrisch Expertise Centrum regio Woerden: pilot van start

De afgelopen jaren is gewerkt aan het initiatief om een geriatrisch expertisecentrum op te zetten in de regio Woerden. Achter de schermen is een hoop vooruitgang geboekt. Zo is de pilot van start!

Geriatrisch expertisecentrum initiatief van ZorgSamen

In 2019 startte het samenwerkingsverband van Careyn, Fundis, Hagro (huisartsen) Woerden en het St. Antonius Ziekenhuis onder de naam ZorgSamen. Inmiddels zijn ook RegiozorgNU en Altrecht aangesloten. Andere lokale zorgaanbieders en de gemeente Woerden zijn eveneens nauw betrokken. We bundelen kennis, ervaring en middelen om te komen tot passende zorg voor regio Woerden. Het geriatrisch expertisecentrum is een van de verbetertrajecten van ZorgSamen.

Gezamenlijke ambitie

De gezamenlijke ambitie is: multidisciplinaire, specialistische zorg voor ouderen die steeds langer thuis wonen. Daarbij horen ook verbeterde ervaren kwaliteit van leven, verbeterde ervaren kwaliteit van zorg en lagere zorgkosten.

De cliëntreis

Mevrouw De Vries (83) vindt het fijn dat ze nog zelfstandig thuis woont. Alleen heeft ze de laatste tijd steeds meer last van verschillende klachten. Haar huisarts is hiervan op de hoogte en vermoedt complexe, meervoudige problematiek. Daarom wordt mevrouw De Vries thuis bezocht door een specialist ouderengeneeskunde en een geriatrisch verpleegkundige die een uitgebreid geriatrisch onderzoek doen met als doel inzicht en overzicht te creëren en een passend plan voor begeleiding en behandeling op te stellen. Dit behandelplan wordt in een MDO besproken en samen met het lokale zorgnetwerk uitgevoerd. Ook haar dochter, die mantelzorg verleent, heeft hierbij een cruciale rol. Zo kan mevrouw De Vries thuis blijven wonen met een goede kwaliteit van leven.

Pilot van start

Half februari is gestart met de pilot, in samenwerking met een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist. “We zijn begonnen met een klein aantal cliënten in één huisartsenpraktijk. De komende periode wordt het aantal huisartsen en cliënten verder opgeschaald,” vertelt Ingrid Janssen, projectleider.

“In deze eerste fase toetsen we de cliëntreis. Ook bekijken we wat nodig is op het gebied van toegang tot informatie, financiering en samenwerkings-afspraken.” In de voorbereidende fase is een basisontwerp voor de cliëntreis opgesteld. “We hebben kennis opgehaald vanuit vergelijkbare, succesvolle initiatieven en op basis daarvan de aanpak aangescherpt. De aanpak is aangesloten op landelijke richtlijnen zoals het WOZO (Wonen Ondersteuning Zorg voor Ouderen), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en kaders vanuit passende zorg: langer thuis, zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.”

Thuismonitoring COPD-patiënten een succes “Ik zou niet meer zonder willen”

Zoetermeer heeft steeds meer mogelijkheden om de gezondheid van COPD-patiënten ‘op afstand’ in de gaten te houden. Door middel van de thuismonitoringstool SanaCoach hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis, krijgen ze meer regie én meer inzicht in hun eigen gezondheid. 1 februari dit jaar is de één jaar durende pilot voor thuismonitoring COPD gestart. Vorige week vond de eerste, tussentijdse evaluatie plaats. Patiënten, longartsen, longverpleegkundigen en huisartsen zijn positief. COPD-patiënt meneer Ronk deed mee: “Thuismonitoring is voor mij onmisbaar geworden. Ik zou niet meer zonder willen.”

“Via thuismonitoring signaleren we het eerder als het slechter gaat met een patiënt” – Monique Meijer, longverpleegkundige van het LangeLand Ziekenhuis

Thuismonitoring via app

De afdeling longgeneeskunde van het LangeLand Ziekenhuis en vijf huisartspraktijken doen mee met de pilot. Voor deze thuismonitoring maken ze gebruik van de SanaCoach COPD app. Via de app geven patiënten longmetingen en beantwoorden ze vragen. Een longverpleegkundige van het LangeLand controleert de vragenlijst en belt bij een afwijkende uitkomst. “Het invullen van de vragenlijst is heel nuttig,” vertelt de heer
Ronk. “Ik zie direct of mijn toestand stabiel is of dat het wat verslechtert. Dit kan een hoop ellende voorkomen. Daarnaast begrijp ik mijn ziekte beter omdat er veel informatie te vinden is in de SanaCoach app.”

Minder naar het ziekenhuis

Thuismonitoring zorgt ervoor dat COPD-patiënten in de toekomst minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Natuurlijk blijven er controles bij de longarts, maar de monitoring op afstand zorgt voor tussentijds contact en bijstellen van het behandelplan zonder een bezoek aan het ziekenhuis. Monique Meijer en Agnes Kulik-Koek zijn longverpleegkundigen van het LangeLand Ziekenhuis. “Via thuismonitoring signaleren we het eerder als het slechter gaat met een patiënt. De zorg wordt ook laagdrempeliger, omdat patiënten via de app direct contact met ons op kunnen nemen. Hierdoor kunnen we meer gestructureerd en op vaste tijden aandacht besteden aan onze patiënten met een goede continuïteit van zorg als gevolg.” Thuismonitoring maakt de zorg veiliger én prettiger.

Verergering klachten voorkomen

Voor de vijf huisartspraktijken die deelnemen aan de pilot is de toegevoegde waarde minder groot. “COPD-patiënten die alleen bij de huisarts onder controle zijn, hebben relatief weinig klachten,” zegt Rob Schravenhoff, huisarts en kader arts astma/COPD. “Bovendien zijn de klachten die ze hebben relatief mild.” De meerwaarde van thuismonitoring zit hierbij meer in de preventie: het voorkomen dat klachten verergeren. COPD-patiënten kunnen op deze manier langer onder behandeling van de huisarts of praktijkondersteuner blijven in plaats van de medisch specialist in het ziekenhuis.

Uit de pilot blijkt wel dat het werken met de thuismonitoringstool voor huisartsen en praktijkondersteuners extra werk is. “Doordat er geen koppeling is tussen SanaCoach en het Huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom, moeten we alles in een apart systeem verwerken. Dat geeft onnodig veel werk.”

Pilot

De pilot loopt tot het einde van het jaar en de evaluatie gaat door. Daarbij wordt gekeken of de inzet van thuismonitoring effect heeft op het aantal ziekenhuisopnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp. Maken patiënten die de tool gebruiken minder gebruik van het ziekenhuis dan patiënten die de tool niet gebruiken? Ook dat is belangrijk om het totaaleffect van de inzet van thuismonitoring te bepalen.

Het LangeLand Ziekenhuis en de huisartsenpraktijken zijn de zorgverleners en de patiënten die meedoen aan de pilot zeer dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Samen maken zij de zorg beter!

Fotograaf: Hilbert Krane

“Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast”

Dat is de boodschap van het Zorginstituut Nederland. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig en het aantal zorgverleners stijgt niet mee. Als we niets doen, moet over 40 jaar 1 op de 3 mensen in de zorg werken. Nu is dat nog 1 op de 7. Ondertussen stijgen de zorgkosten. Als we niets doen, kan straks niet iedereen meer zorg krijgen. 

Wake-up call

In een korte film schetst het Zorginstituut een indringend en somber beeld van hoe de zorg er over 20 jaar uitziet als er niets gebeurt. Een overvolle wachtkamer en een wanhopige arts die geen idee heeft hoe hij het nog moet rooien: het beeld biedt een vlijmscherpe wake-up call. Op dit moment lijkt het nog ver weg, maar de voorbodes zijn er al: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. “Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk.”

Bron: Zorginstituut Nederland

Passende zorg

Gelukkig is er ook goed nieuws: het is nog niet te laat. Als we nu slagen maken, kunnen we de uitdagingen in de zorg het hoofd bieden. Zo start het Zorginstituut met het initiatief ‘Passende zorg’. “Met passende zorg gaat niet meer alle aandacht en geld uit naar ziekte en behandeling, maar wordt de organisatie, financiering en het aanbod van zorg meer gericht op preventie, gezondheid en kwaliteit van leven. Van ‘voor elke kwaal een behandeling’, naar het aanpakken van maatschappelijke oorzaken van ziekte zoals bijvoorbeeld schuldenproblematiek of onveiligheid. In het Regeerakkoord wordt passende zorg de norm genoemd voor alle zorg.”

Zorg voor Morgen

Ook binnen Fundis werken we al langer aan oplossingen om de uitdagingen in en rond de (ouderen)zorg het hoofd te bieden. We werken onder meer met technologische innovaties, ontwikkelen nieuwe woonzorgconcepten en onderzoeken mogelijkheden in de arbeidsmarkt. Met het interne programma Zorg voor Morgen informeren en inspireren we sinds 2019 iedereen binnen het Fundis netwerk rondom de uitdagingen én oplossingen in de (ouderen)zorg, en stimuleren we hen om hierover mee te denken. Want: we zijn allemaal onderdeel van de oplossing.

Preventiecoalitie maakt gezond leven makkelijk(er) in Zoetermeer

Gezond leven lijkt heel vanzelfsprekend, maar kan lastig zijn. Als gezond leven makkelijker wordt gemaakt, lukt dit beter, en kunnen chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten minder vaak of minder zwaar voorkomen. Aandacht voor een gezonde leefstijl heeft bovendien ook een positieve invloed op het leven van mensen zelf. Organisaties in Zoetermeer werken daarom samen in een Preventiecoalitie om met inwoners te werken aan een gezonder leven en een gezonde omgeving.

Gezond leven niet vanzelfsprekend

Een grote groep Zoetermeerders leeft in armoede of heeft zware schulden. Zij hebben vaker gezondheidsproblemen en voelen zich minder gezond. “Als je geen werk hebt of geldproblemen, is gezond eten en gezond gedrag niet je prioriteit,” zegt huisarts en leefstijlarts Joriet Schneider. “Ervaren mensen stress en roken ze daarom? Slapen ze onvoldoende vanwege zorgen en gebruiken ze daarom te veel alcohol? Het is belangrijk te weten wat de oorzaak van hun ongezonde leefstijl is,” zegt Schneider.

Samenwerken aan gezonde omgeving en keuzes

‘’Om die oorzaken op te lossen, gaat de Preventiecoalitie breed samenwerken. In de eerste plaats met inwoners, huisartsen en wijkverpleegkundigen, maar daarnaast ook met onderwijzers, winkeliers, schuldhulpverleners en vele anderen,” licht Ingeborg ter Laak, Wethouder Zorg toe. ‘’Alleen samen maken we Zoetermeer echt gezonder. Dit betekent dat we succesvolle initiatieven uit de wijken zichtbaar maken en met elkaar verbinden. Met inwoners zorgen we ervoor dat de gezonde keus de makkelijkste keus wordt. Een mooi voorbeeld is het verbeteren van motorische ontwikkeling van kinderen in de wijk Meerzicht,” zegt Ter Laak. “Daar is in samenwerking met basisscholen vanuit de gemeente een scan gedaan naar de motoriek. Aan de hand van die scan wordt de gymles maar ook allerlei naschoolse activiteiten en de speelomgeving aangepast. Zo gaat het verbeteren van de motoriek bij kinderen als vanzelf. We hebben veel meer goede voorbeelden, voor alle leeftijden, om gezond leven leuk en gemakkelijk te maken.’’

Denken in gezondheid

“Er komt steeds meer aandacht voor gezondheid,” vult Jurgen Verbeeck aan. Verbeeck is bestuurder en psychiater bij Parnassia Groep en voorzitter kerngroep preventie bij Zoetermeer 2025. “Bestuurders, zorgprofessionals én inwoners zijn vaak nog gefocust op ziekte en zorg. In plaats daarvan moeten we meer denken in het voorkomen dat we ziek worden en juist stimuleren dat we gezond blijven. Die omslag gaan we met dit programma bereiken.”

De Preventiecoalitie in Zoetermeer is een initiatief van de gemeente Zoetermeer, GGD Haaglanden, zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder Fundis, en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de coalitie een subsidie gekregen. De Preventiecoalitie is onderdeel van het programma Zoetermeer 2025. Meer informatie? Kijk op www.zoetermeer2025.nl

Het Ouden Huis: alternatief woonconcept voor ouderen opent 1 juli de deuren

[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

Het is bijna zover: op 1 juli a.s. opent Het Ouden Huis in Bodegraven de deuren en ontvangen de eerste bewoners de sleutel tot hun nieuwe woonplek. Fundis en andere betrokkenen kregen bij de oplevering vast een kijkje in dit unieke woonconcept. Het Ouden Huis is een initiatief van Karel van Berk, Leonard Smit en zorgnetwerk Fundis.

In Het Ouden Huis hebben ouderen een eigen huurwoning waar zij zelfstandig wonen met hulp en zorg dichtbij. De zorgdragers zorgen voor een warme, gastvrije sfeer en bieden thuiszorg. Een praatje maken, samen koken of iets ondernemen met medebewoners kan gemakkelijk. Het Ouden Huis is een gezellige en veilige woonplek met aandacht en zorg.

Het Oudenhuis Guido Blom en Karel van Berk
Fundis directeur Guido Blom, oprichter Het Ouden Huis Karel van Berk

Vernieuwend woonconcept

Het Ouden Huis richt zich op mensen met lage of middeninkomens. Voor deze doelgroep is nauwelijks vernieuwend aanbod. Uniek aan Het Ouden Huis is dat mensen er alleen en met zijn tweeën kunnen wonen. Daarnaast is het geschikt voor zowel ouderen zonder zorgvraag als ook met een indicatie voor verpleeghuiszorg. Dat is wonen in de zekerheid dat je niet meer hoeft te verhuizen en er kunt blijven wonen ook al neemt de behoefte aan zorg toe.

Zelfstandig wonen dus, maar met zekerheid van zorg, hulp en gezelligheid dichtbij. In het Ouden Huis in Bodegraven zijn 22 woningen voor ouderen gerealiseerd. Daarnaast komen er ook 2-3 jongeren die een studie of leer-/werktraject volgen te wonen. Zij huren een kamer en zijn regelmatig te vinden in de gezamenlijke eetkeuken en woonkamer.

Het Ouden Huis Bodegraven
De gezamenlijke woonkeuken in Het Ouden Huis Bodegraven

Toekomstgerichte zorg

Dubbele vergrijzing, groeiende personeelstekorten, stijgende kosten en te lange wachtlijsten zorgen voor een hoge druk op de zorg. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, dient deze slimmer te worden ingericht. Hier zijn meerdere oplossingsrichtingen voor te bedenken. Fundis zorgt voor morgen; onder meer door passende woonoplossingen bieden op het snijvlak van wonen en zorg. Door het creëren van een breder aanbod en meer diversiteit. Het Ouden Huis past goed bij de visie van Fundis; goede (en betaalbare) zorg en huisvesting voor alle (kwetsbare) ouderen, nu én in de toekomst.

[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]

Ook thuis blijven wonen met een intensieve zorgvraag blijkt goed mogelijk

[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

Beeld: Inge van Mill

Thuis blijven wonen als kwetsbare oudere met een intensieve zorgvraag: het is mogelijk, en het werkt ook goed. Intensieve zorg thuis blijkt per cliënt minder kostbaar dan zorg in een instelling en deze cliënten leven gemiddeld langer. Dit zijn een aantal bevindingen uit een wetenschappelijk rapport van de Vrije Universiteit in opdracht van Fundis, het CIZ en Meandergroep Zuid-Limburg.

Goed alternatief 

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een alternatief voor zorg in een instelling voor mensen die in aanmerking komen voor een opname in een instelling, maar die graag thuis willen blijven wonen. Uit een net gepubliceerd wetenschappelijk rapport van de Vrije Universiteit blijkt dat wie VPT-zorg ontvangt, gemiddeld één jaar langer leeft dan iemand die in een instelling is opgenomen (1.288 dagen tegen 922 dagen). Daarbij valt op dat de gemiddelde dagelijkse langdurige zorgkosten 58 euro lager uitpakken dan bij institutionele zorg (184 euro tegen 242 euro per dag). Het thuis blijven wonen ervaren veel cliënten daarnaast als prettig. Het stimuleert ook betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt. Zo kan het Volledig Pakket Thuis zorgen voor lagere belasting van het zorgpersoneel.

“Ik heb jaren bij een verpleeghuis gewerkt. Het grote verschil: hier kan ik in alle rust zorg bieden aan één cliënt. Zonder dat er ook nog vier bellen afgaan en een afdelingsarts iets vraagt.” – Michelle Leijendekkers, verpleegkundige Vierstroom Verpleeg Thuis. Lees het volledige interview hier.

Druk op de zorg

De ouderenzorg in Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dubbele vergrijzing, groeiende personeelstekorten, stijgende kosten en te lange wachtlijsten zorgen voor een hoge druk op de zorg. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, dient deze slimmer te worden ingericht. Hier zijn meerdere oplossingsrichtingen voor te bedenken. Samenwerking tussen zorgpersoneel en het sociale netwerk rondom de cliënt maakt het mogelijk het zorgpersoneel efficiënter in te zetten, waardoor de druk op de zorg vermindert.

Volledig Pakket Thuis

Daar komt bij dat veel ouderen graag veilig thuis blijven wonen. Vaak om dicht bij hun partner, familie of sociale netwerk te blijven. Het Volledig Pakket Thuis (VPT) maakt dit mogelijk voor wie over een geschikt sociaal netwerk beschikt. VPT-zorg omvat verpleging, verzorging, ondersteuning bij de maaltijd, huishouding, alarmering en welzijn. Alarmsystemen met sensoren volgen de cliënt en het zorgpersoneel komt vier tot zes keer per dag langs. Aanvullend biedt het VPT-ondersteuning van de mantelzorger.

Om aanspraak te kunnen maken op VPT-zorg is een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg. Het CIZ onderzoekt onafhankelijk en objectief of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. De indicatie geeft de cliënt altijd zelf de keus hoe de zorg wordt ingezet: thuis of in een verpleeghuis. Het CIZ is een landelijk werkende uitvoeringsorganisatie en heeft een signalerende rol in het zorgstelsel en werkt veel samen met de Vrije Universiteit. Het CIZ vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de toekomst van het zorgstelsel en draagt met onderzoek, samenwerking in de keten of het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor onderzoeksstudenten hieraan bij.

[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]