Tag: In de regio

4 jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Vandaag, op 30 oktober, vieren we met trots de vierde editie van de Dag van de Zorg voor Morgen. Op deze dag, in 2019 in het leven geroepen door Fundis, gaan we het gesprek aan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. Met een groeiende groep ouderen enerzijds en tekorten op de arbeidsmarkt anderzijds, moeten we passende oplossingen vinden om de zorg voor morgen te kunnen blijven faciliteren.

Door het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid beseften we al vroeg te bekijken wat de verzorgingsstaat nog kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen. Prettig, maar ook noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergrijzing en de stijgende personeelstekorten.

dag van de zorg voor morgen
Ook buiten de Dag van de Zorg voor Morgen zetten we het gesprek voort.

De situatie nu én die in de toekomst verdienen allebei onze volle aandacht. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen, dat is onderdeel van de Expeditie van Fundis. Wij zetten onze grote reis voort, juist nu, om straks met alle collega’s en Fundisbedrijven goed voorbereid te zijn op de zorg van morgen.

Vier jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Op deze Dag van de Zorg voor Morgen nodigen we heel Nederland uit om in gesprek te gaan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg.

dag van de zorg voor morgen
Tweede editie van het Zorg voor Morgen Festival in 2023.

Sinds 2019 hebben we een reis gemaakt waar we met trots op terugkijken. In 2019 organiseerden we op 30 oktober de eerste editie van het Zorg voor Morgen Festival, een groot intern evenement waar ruim tweeduizend van onze eigen zorgmedewerkers samenkwamen. In 2020 werd de Dag van de Zorg voor Morgen opgenomen in de Issuekalender. In 2021 namen we deel aan een podcastreeks met branchevereniging Actiz, om kennis te delen en de discussie aan te wakkeren. Vanaf 2022 zagen we dat veel zorgorganisaties en professionals aandacht aan deze dag besteedden. En in 2023 zet Actiz nog steeds de campagne voort op landelijk niveau, omdat we samen sterker staan.

Dag van de Zorg voor Morgen 2022.

Samen zorgen we voor morgen

De Dag van de Zorg voor Morgen is inmiddels niet meer weg te denken. Het is een dag om terug te kijken op wat we hebben bereikt en om vooruit te kijken naar de toekomst van ouderenzorg. Het is een dag die ons inspireert en aanspoort om in actie te komen, om samen te werken aan een betere ouderenzorg voor morgen.

Neem ook deel aan deze belangrijke discussie! Laten we samen op weg gaan naar een toekomst waarin ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen. Want ouder worden doen we allemaal, en alleen samen zorgen we voor morgen.

”Vereniging Reable Nederland voorkomt dat we allemaal het wiel uitvinden’

Om het zorgstelstel dat piept en kraakt toekomstbestendig te houden, zijn nieuwe oplossingen nodig. Reablement kan zo’n oplossing zijn. Erkend in Denemarken en andere landen, nog onbekend in Nederland. Vereniging Reable Nederland wil meer aandacht creëren voor het gedachtegoed van reablement.

Wat in de Deense gezondheidszorg al wettelijk verplicht is, begint ook in Nederland vaste voet aan de grond te krijgen: reablement. Het is de benaming voor het zelfredzaam maken van ouderen, om daarmee de zorgvraag te verminderen. Een eerste pilot in Utrecht-West heeft het enthousiasme voor een andere benadering van de ouderenzorg verder aangewakkerd. Als netwerkorganisatie voor ouderen en chronisch zieken was Fundis nauw bij de proef betrokken.

‘We proberen een keten van oplossingen te maken, allemaal bedoeld om mensen te helpen weer zelfstandig te zijn.’

Guido Blom, directeur Fundis Holding

Een interventieteam dat je in je revalidatieperiode na een (ziekenhuis)opname helpt zelfstandig je draai weer te vinden. Of een locatie waar je kunt leren koken als je dat op je 75ste nog nooit hebt gedaan. Het zijn een paar van de concrete stappen op weg naar reablement die Fundis ná die eerste proef inmiddels heeft gezet, zegt directeur Guido Blom. Het zijn voortvarende stappen, want ook hij ziet de noodzaak. ’Het huidige stelsel is niet langer meer houdbaar. Zorg is niet altijd meer vanzelfsprekend. We kunnen beter oplossingen bedenken waardoor een oudere meer in een eigen positie komt en gelukkiger wordt. Wat iemand zelf kan doen moet hij vooral zelf blijven doen. Wat hij niet kan proberen we aan te leren. En voor wat er overblijft zoeken we een oplossing. Dat is het principe van reablement.’

In een serie van zes artikelen komen partners aan het woord die nauw betrokken zijn bij de oprichting van Vereniging Reable Nederland eerder dit jaar. Lees verder op reablenederland.nl.

Wonen op Maat: samen sterk voor een toegankelijke woningmarkt in Capelle

Als we ervoor willen zorgen dat mensen uit alle groepen een thuis kunnen vinden in Capelle aan den IJssel, ongeacht leeftijd, beperking of vraag naar zorg, zullen we samen moeten werken. Dat staat in het Convenant Wonen op Maat 2023 dat zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en de gemeente ondertekenden. Met dit convenant leggen zij het voornemen vast om samen de uitdagingen op het gebied van Wonen op Maat aan te gaan.

Voor iedereen een thuis. Dat is de gezamenlijke doelstelling van zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en de gemeente in Capelle aan den IJssel. Een fijne woning is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor (kwetsbare) ouderen, mensen met een beperking of mensen voor wie om een andere reden nabije zorg en ondersteuning belangrijk zijn, kan het lastig zijn om een passende woning te vinden.

Krapte op woning- en arbeidsmarkt

Door de vergrijzing groeit de vraag naar woningen die geschikt zijn voor ouderen. Ook de zorgvraag neemt toe. Vanuit andere doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking, of jongeren die uit de jeugdzorg komen, is er ook grote vraag naar begeleiding bij het wonen en aangepaste woningen. Tegelijkertijd zijn er tekorten op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Daarnaast is het ook nog eens, met de toegenomen vraag naar wonen met zorg, een uitdaging om dit alles betaalbaar te houden.

Als we ervoor willen zorgen dat mensen uit alle groepen een thuis kunnen vinden in Capelle aan
den IJssel, ongeacht leeftijd, beperking of vraag naar zorg, zullen we samen moeten werken.

Samenwerken voor Wonen op Maat

Met het convenant Wonen op Maat is vastgelegd dat betrokken partijen samen de uitdagingen op het gebied van Wonen op Maat aangaan. Het convenant beschrijft onder meer de uitdagingen, doelstellingen en rolverdeling. Door slim gebruik te maken van de specialismes van de betrokken organisaties, wordt het beste resultaat bereikt.

Door samen te zoeken naar oplossingen, en samen aan de slag te gaan met de uitvoering hiervan, komen we tot het beste resultaat.

Passende woonzorgconcepten

Fundis is al langere tijd op een missie om de uitdagingen in de (ouderen)zorg het hoofd te bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een breder aanbod en meer diversiteit op het gebied van woonzorgconcepten. We willen elke burger binnen de doelgroep van Fundis een passende woonoplossing kunnen bieden op het snijvlak van wonen en zorg. De voorgenomen samenwerking in het Convenant Wonen op Maat is daarom zeer passe

Het Convenant Wonen op Maat werd ondertekend door Fundis, Pameijer, Welzijn Capelle, Antes, De Vijverhof, Prokino, Havensteder, Leger des Heils, ICS Zorg, ASVZ, Aafje, Enver, De Zellingen en Gemeente Capelle a/d IJssel

Niet meer van het kastje naar de muur: Regionaal Transferpunt (RTP) bespaart verwijzers veel tijd

Beeld: Gedeelde Zorg Midden-Holland

Sinds 1 mei jl. kunnen huisartsen en medisch specialisten werkzaam op de Spoedeisende Hulp 24 uur per dag terecht bij het Regionaal Transferpunt (RTP) Midden-Holland voor het doorverwijzen van patiënten in acute situaties. De Gezondheidsregio Zoetermeer kent sinds 2021 eenzelfde centraal meldpunt.

Met de dubbele vergrijzing enerzijds en het afnemend aantal zorgverleners anderzijds staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. Daarnaast kiezen veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De (ouderen)zorg staat onder druk. We zijn continu op zoek naar kansrijke oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Centraal meldpunt

Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is een centraal meldpunt voor verwijzers. Inmiddels zijn in de regio’s Zoetermeer en Midden-Holland zogeheten Regionaal Transferpunten opgezet. De verwijzer, zoals de huisarts of medisch specialist van de Spoedeisende Hulp, belt naar een algemeen nummer. De transferverpleegkundige van het Regionaal Transferpunt heeft zicht op de beschikbare beddencapaciteit in de regio.

Dat bespaart de verwijzer een hoop tijd: zelf verschillende instellingen bellen en de situatie steeds opnieuw uitleggen, zoals dit voorheen ging, is niet meer van toepassing. Die tijd kan de arts veel beter besteden aan de zorg van patiënten. Door direct de juiste zorg op de juiste plek te bieden, voorkomen we dat kwetsbare ouderen van het kastje naar de muur gestuurd worden – en daarmee onnodige SEH-/ziekenhuisopnames.

Sinds 1 mei 2023 in Midden-Holland

De vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland is op 1 januari 2022 opgericht en werkt onder de noemer Gedeelde Zorg aan drie programma’s (Acute zorg, Chronische zorg en Gegevensuitwisseling) om de zorg voor de inwoners van de regio Midden-Holland toegankelijk te houden. Het Regionaal Transferpunt is van start gegaan op 1 mei jl. en is onderdeel van het programma Acute Zorg.

Sinds 2021 in Zoetermeer

De Gezondheidsregio Zoetermeer startte in 2021 al met een pilot-Regionaal Transferpunt. Onder de naam Zoetermeer2025 werken zorgaanbieders, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars samen aan een gezonde regio Zoetermeer voor 2025. Het Regionaal Transferpunt is één van vele initiatieven.

Zoetermeerse Community tegen Eenzaamheid ontwikkelt Sociale Kaart 

De Zoetermeerse Community tegen Eenzaamheid heeft de handen ineengeslagen met diverse bestaande en nieuwe initiatieven om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. Eten en ontmoeten is één van de themagroepen binnen deze community en zij hebben een sociale kaart ontwikkeld met alle plekken in Zoetermeer waar men voor een betaalbare prijs samen kan eten en nieuwe mensen kan ontmoeten. Iedereen is welkom!

De sociale kaart van de Zoetermeerse Community tegen Eenzaamheid bevat diverse eetinitiatieven waar goede maaltijden te vinden zijn voor een betaalbare prijs. Want samen eten kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan.

Een gezonde regio in Zoetermeer, dat doen we samen

Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem dat steeds meer mensen treft. Zo zijn er verschillende initiatieven ontstaan om eenzaamheid tegen de te gaan binnen Zoetermeer. Een gezonde regio in Zoetermeer doen we samen namelijk. Deze kaart is tot stand gekomen door het samenwerkingsverband Eten en Ontmoeten, een initiatief van de gemeente Zoetermeer.

Geriatrisch Expertise Centrum regio Woerden: pilot van start

De afgelopen jaren is gewerkt aan het initiatief om een geriatrisch expertisecentrum op te zetten in de regio Woerden. Achter de schermen is een hoop vooruitgang geboekt. Zo is de pilot van start!

Geriatrisch expertisecentrum initiatief van ZorgSamen

In 2019 startte het samenwerkingsverband van Careyn, Fundis, Hagro (huisartsen) Woerden en het St. Antonius Ziekenhuis onder de naam ZorgSamen. Inmiddels zijn ook RegiozorgNU en Altrecht aangesloten. Andere lokale zorgaanbieders en de gemeente Woerden zijn eveneens nauw betrokken. We bundelen kennis, ervaring en middelen om te komen tot passende zorg voor regio Woerden. Het geriatrisch expertisecentrum is een van de verbetertrajecten van ZorgSamen.

Gezamenlijke ambitie

De gezamenlijke ambitie is: multidisciplinaire, specialistische zorg voor ouderen die steeds langer thuis wonen. Daarbij horen ook verbeterde ervaren kwaliteit van leven, verbeterde ervaren kwaliteit van zorg en lagere zorgkosten.

De cliëntreis

Mevrouw De Vries (83) vindt het fijn dat ze nog zelfstandig thuis woont. Alleen heeft ze de laatste tijd steeds meer last van verschillende klachten. Haar huisarts is hiervan op de hoogte en vermoedt complexe, meervoudige problematiek. Daarom wordt mevrouw De Vries thuis bezocht door een specialist ouderengeneeskunde en een geriatrisch verpleegkundige die een uitgebreid geriatrisch onderzoek doen met als doel inzicht en overzicht te creëren en een passend plan voor begeleiding en behandeling op te stellen. Dit behandelplan wordt in een MDO besproken en samen met het lokale zorgnetwerk uitgevoerd. Ook haar dochter, die mantelzorg verleent, heeft hierbij een cruciale rol. Zo kan mevrouw De Vries thuis blijven wonen met een goede kwaliteit van leven.

Pilot van start

Half februari is gestart met de pilot, in samenwerking met een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist. “We zijn begonnen met een klein aantal cliënten in één huisartsenpraktijk. De komende periode wordt het aantal huisartsen en cliënten verder opgeschaald,” vertelt Ingrid Janssen, projectleider.

“In deze eerste fase toetsen we de cliëntreis. Ook bekijken we wat nodig is op het gebied van toegang tot informatie, financiering en samenwerkings-afspraken.” In de voorbereidende fase is een basisontwerp voor de cliëntreis opgesteld. “We hebben kennis opgehaald vanuit vergelijkbare, succesvolle initiatieven en op basis daarvan de aanpak aangescherpt. De aanpak is aangesloten op landelijke richtlijnen zoals het WOZO (Wonen Ondersteuning Zorg voor Ouderen), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en kaders vanuit passende zorg: langer thuis, zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.”

In de media: Meerzicht heeft een centrale inloopplek nodig

Zoetermeer – Als het aan Marsha, Hennie, Sabrina en veel andere bewoners ligt, krijgt de wijk Meerzicht een eigen inloopplek compleet met lunchroom en verschillende ruimtes voor activiteiten, op een centrale plaats in de wijk. Zo’n plek is hard nodig om eenzaamheid in de wijk te verminderen en meer verbinding te creëren. Dit zal ook de gezondheid van mensen in de wijk verbeteren.

Vanuit de coalitie Zoetermeer2025, een samenwerkingsverband van welzijns- en zorgorganisaties, de GGD, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars, zijn verschillende personen en instanties een participatief actieonderzoek (PAO) gestart om een beweging op gang brengen naar een gezonder leven en gezonde omgeving in Meerzicht. “Er spelen verschillende zaken in onze wijk zoals eenzaamheid en armoede”, vertelt voorzitter van de bewonerscommissie Alferbos Hennie Minneboo. “Daar krijg je stress van en dat is weer slecht voor je gezondheid.”

Lees verder op Streekblad Zoetermeer.

Over Zoetermeer2025

Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Dat is de ambitie van zorgaanbieders in Zoetermeer. Samen hebben zij de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook inwoners van Zoetermeer worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

Fundis is een van de initiatiefnemers van Zoetermeer2025, andere oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), GGZ-instellingen Parnassia Groep en Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook inwoners van Zoetermeer worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

Praten over de toekomst van zorg op 30 oktober

Op 30 oktober 2022 is het de Dag van de Zorg voor Morgen. Een landelijke dag, in het leven geroepen om extra aandacht te creëren voor de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. We roepen iedereen in Nederland op om in gesprek te gaan over de toekomst van zorg op 30 oktober. Dit gesprek is nodig, omdat Nederland in snel tempo vergrijst. Daarmee staat de zorg voor ouderen en chronisch zieken de komende jaren voor grote uitdagingen. Dat vraagt iets van ons allemaal. We moeten praten over hoe we de zorg voor ouderen organiseren én wat we voor elkaar kunnen doen.

Uitdagingen

De helft van de Nederlanders spreekt niet met anderen over de eigen oude dag en de organisatie daarvan, zoals een geschikte woning en verzorging. ‘Dat moet anders. Ouder worden is een onderwerp waar we te weinig bij stil staan’, stelt Anneke Westerlaken, voorzitter van branchevereniging ActiZ. Terwijl praten over dit onderwerp hard nodig is; de uitdagingen op de arbeidsmarkt en de dubbele vergrijzing hangen ons boven het hoofd. En ons huidige stelsel is niet toekomstbestendig.

De ‘Dag van de Zorg voor Morgen’ op 30 oktober is een initiatief van Fundis en onderdeel van de ActiZ-campagne Praat vandaag over morgen. Met deze campagne roept ActiZ iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan over ouder worden.

Meedoen 

Help je mee om de boodschap te verspreiden? De Dag van de Zorg voor Morgen is op zondag 30 oktober en de campagne start vanaf maandag 24 oktober. Met de hashtag #ikzorgvoormorgen dagen wij iedereen uit om met elkaar en hun omgeving in gesprek te gaan. 

We roepen iedereen op om via de speciaal ontwikkelde toolkit aandacht te genereren voor de Dag van de Zorg voor Morgen. De toolkit is hieronder te downloaden en gemakkelijk te verspreiden via eigen (social media) platformen en websites. De toolkit bestaat uit korte video’s, afbeeldingen, begeleidende captions en hashtags die je naar eigen inzicht kan gebruiken. 

Thuismonitoring COPD-patiënten een succes “Ik zou niet meer zonder willen”

Zoetermeer heeft steeds meer mogelijkheden om de gezondheid van COPD-patiënten ‘op afstand’ in de gaten te houden. Door middel van de thuismonitoringstool SanaCoach hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis, krijgen ze meer regie én meer inzicht in hun eigen gezondheid. 1 februari dit jaar is de één jaar durende pilot voor thuismonitoring COPD gestart. Vorige week vond de eerste, tussentijdse evaluatie plaats. Patiënten, longartsen, longverpleegkundigen en huisartsen zijn positief. COPD-patiënt meneer Ronk deed mee: “Thuismonitoring is voor mij onmisbaar geworden. Ik zou niet meer zonder willen.”

“Via thuismonitoring signaleren we het eerder als het slechter gaat met een patiënt” – Monique Meijer, longverpleegkundige van het LangeLand Ziekenhuis

Thuismonitoring via app

De afdeling longgeneeskunde van het LangeLand Ziekenhuis en vijf huisartspraktijken doen mee met de pilot. Voor deze thuismonitoring maken ze gebruik van de SanaCoach COPD app. Via de app geven patiënten longmetingen en beantwoorden ze vragen. Een longverpleegkundige van het LangeLand controleert de vragenlijst en belt bij een afwijkende uitkomst. “Het invullen van de vragenlijst is heel nuttig,” vertelt de heer
Ronk. “Ik zie direct of mijn toestand stabiel is of dat het wat verslechtert. Dit kan een hoop ellende voorkomen. Daarnaast begrijp ik mijn ziekte beter omdat er veel informatie te vinden is in de SanaCoach app.”

Minder naar het ziekenhuis

Thuismonitoring zorgt ervoor dat COPD-patiënten in de toekomst minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Natuurlijk blijven er controles bij de longarts, maar de monitoring op afstand zorgt voor tussentijds contact en bijstellen van het behandelplan zonder een bezoek aan het ziekenhuis. Monique Meijer en Agnes Kulik-Koek zijn longverpleegkundigen van het LangeLand Ziekenhuis. “Via thuismonitoring signaleren we het eerder als het slechter gaat met een patiënt. De zorg wordt ook laagdrempeliger, omdat patiënten via de app direct contact met ons op kunnen nemen. Hierdoor kunnen we meer gestructureerd en op vaste tijden aandacht besteden aan onze patiënten met een goede continuïteit van zorg als gevolg.” Thuismonitoring maakt de zorg veiliger én prettiger.

Verergering klachten voorkomen

Voor de vijf huisartspraktijken die deelnemen aan de pilot is de toegevoegde waarde minder groot. “COPD-patiënten die alleen bij de huisarts onder controle zijn, hebben relatief weinig klachten,” zegt Rob Schravenhoff, huisarts en kader arts astma/COPD. “Bovendien zijn de klachten die ze hebben relatief mild.” De meerwaarde van thuismonitoring zit hierbij meer in de preventie: het voorkomen dat klachten verergeren. COPD-patiënten kunnen op deze manier langer onder behandeling van de huisarts of praktijkondersteuner blijven in plaats van de medisch specialist in het ziekenhuis.

Uit de pilot blijkt wel dat het werken met de thuismonitoringstool voor huisartsen en praktijkondersteuners extra werk is. “Doordat er geen koppeling is tussen SanaCoach en het Huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom, moeten we alles in een apart systeem verwerken. Dat geeft onnodig veel werk.”

Pilot

De pilot loopt tot het einde van het jaar en de evaluatie gaat door. Daarbij wordt gekeken of de inzet van thuismonitoring effect heeft op het aantal ziekenhuisopnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp. Maken patiënten die de tool gebruiken minder gebruik van het ziekenhuis dan patiënten die de tool niet gebruiken? Ook dat is belangrijk om het totaaleffect van de inzet van thuismonitoring te bepalen.

Het LangeLand Ziekenhuis en de huisartsenpraktijken zijn de zorgverleners en de patiënten die meedoen aan de pilot zeer dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Samen maken zij de zorg beter!

Fotograaf: Hilbert Krane

Werkconferentie: Anders Kijken, Anders Doen in Zoetermeer

Woensdag 23 maart 2022 namen ruim 120 professionals uit de zorg en welzijn uit Zoetermeer deel aan een online werkconferentie over preventie en chronische zorg. Met als thema ‘anders kijken, anders doen’ deelden deelnemers ervaringen en inspiratie voor een gezonde regio in Zoetermeer. Zonder uitzondering delen zij één passie: het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zoetermeer.

Anders Kijken, Anders Samenwerken

“Hoe laten we het bad leeglopen, terwijl de kraan aan staat?” Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog Erasmus MC, vertelt over hoe we samen, over de grenzen van organisaties heen, overgewicht kunnen aanpakken. En dat is hard nodig, want maar liefst 52% van de volwassen Zoetermeerders heeft overgewicht. “Juist de verbinding tussen het sociaal en medisch domein, een netwerkaanpak, is hard nodig in het gezonder maken van mensen.”

Terugkijken

Heb je de werkconferentie gemist? Je kunt alle onderdelen terugkijken.

Zoetermeer 2025

De werkconferentie werd georganiseerd door Zoetermeer 2025: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders, gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZmet als gezamenlijke ambitie een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Meer weten? Kijk op de website van Zoetermeer 2025.