Stichting Vrienden van Fundis

Stichting Vrienden van Fundis heeft ten doel het in de meest ruime zin van het woord bevorderen van het welzijn van alle cliënten, bewoners en revalidanten van de bedrijven die behoren tot de Fundis groep. In het bijzonder heeft de stichting de doelstelling om culturele, sociale, recreatieve en andere activiteiten te bevorderen en te financieren ten behoeve van genoemde cliënten. Het gaat om activiteiten die niet kunnen worden bekostigd uit de reguliere zorgbudgetten. Het maken van winst behoort niet tot de doelstelling.

Beheer van vermogen

In de statuten is vastgelegd dat het vermogen van stichting Vrienden van Fundis wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties. Het vermogen wordt besteed om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Afhankelijk van de voorwaarden bij schenking zullen mogelijk criteria worden bepaald ter besteding van specifieke gelden. Het bestuur zal het vermogen van de stichting als goed huisvader beheren. Het bestuur is verplicht alle vermogensmutaties van de stichting zodanig bij te houden dat daaruit ten alle tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid.

Activiteitenplan

Op basis van wensen van cliënten, bewoners, familieleden en zorgmedewerkers zoekt de stichting gericht naar financiering voor extra voorzieningen die het welbevinden en de gezondheid bevorderen van cliënten en bewoners van stichting Fundis en haar bedrijven. Dit betekent dat particulieren, bedrijven, maatschappelijke fondsen en banken worden aangeschreven om een financiële bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld voor de financiering van een belevenistafel of nieuw tuinmeubilair, maar soms ook voor grotere projecten. De stichting brengt jaarlijks verslag uit van de uitgeoefende activiteiten.

ANBI status

Stichting Vrienden van Fundis is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status maakt dat de stichting is vrijgesteld van zogenaamde schenkingsrechten. Particulieren of bedrijven die aan Stichting Vrienden van Fundis willen schenken of doneren hoeven hierover geen belasting te betalen. Giften zijn volledig aftrekbaar.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Fundis bestaat momenteel uit 3 personen: 

  • Mevrouw J. van der Heijden 
  • Mevrouw D. de Jong 
  • De heer J.A. Walhout (voorzitter)

Het bestuur vergadert elk kwartaal of zoveel vaker als nodig afhankelijk van de ontvangen aanvragen.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging, maar een bescheiden onkosten- en vacatievergoeding. Alle aan het bestuur betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Financiën

Jaarlijks wordt met een financieel verslag verantwoording over de bestedingen afgelegd.

Algemene gegevens

Stichting Vrienden van Fundis
Groningenweg 8a
2803 PV Gouda
088 02 34 702
vriendenvan@fundis.nl

RSIN 8167 42 078
KvK 41153876