Op 27 september 2018 heeft Fundis de stichting Continuïteit Fundis opgericht.

Algemene gegevens

stichting Continuïteit Fundis

Antwerpseweg 7

2803 PB Gouda

088 02 34 702

RSIN 859204261

KvK nummer  72702028

Doelstelling

Stichting Continuïteit Fundis heeft ten doel het bevorderen van een zo gezond mogelijk bestaan van de mens in zijn eigen leefsituatie door het borgen van de continuïteit en de belangen van stichting Fundis (hierna te noemen Fundis) en het verlenen van (financiële) steun aan Fundis. De stichting doet dit door het werven, beheren en ter beschikking stellen van (financiële) middelen en/of fondsen en beoogt hiermee het algemeen nut en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te zijn. Zij beoogt derhalve niet het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan

In de statuten is vastgelegd dat het vermogen van stichting Continuïteit Fundis wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Schenkingen worden besteed conform de doelstellingen van de stichting Continuïteit Fundis. Afhankelijk van de voorwaarden bij schenking zullen mogelijk criteria worden bepaald ter besteding van specifieke gelden.

Beheer van het vermogen

Het bestuur zal het vermogen van de stichting als goed huisvader beheren. Dit houdt in dat een rendement wordt nagestreefd waarbij risico’s zoveel mogelijk worden vermeden. Het bestuur is verplicht alle vermogensmutaties van de stichting zodanig bij te houden dat daaruit ten alle tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid.

Activiteitenplan

Op dit moment zijn er nog geen activiteiten. De stichting zal jaarlijks verslag uitbrengen van de uitgeoefende activiteiten.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit één bestuurder, te weten Fundis vertegenwoordigd door J.G.J.M. van den Oever. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit betekent dat zij het beleid bepaalt en de eindverantwoordelijkheid heeft voor de dagelijkse leiding. Bij de vervulling van deze taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting.

Beloningsbeleid

De bestuurder ontvangt geen bezoldiging. Indien van toepassing ontvangt de bestuurder een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. Alle aan de bestuurder betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Financiën

Stichting Continuïteit Fundis is in september 2018 opgericht en kent een verlengd boekjaar. Dit betekent dat de eerste jaarrekening van de stichting zal worden opgemaakt na 31 december 2019 en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Documenten

Statuten stichting Continuïteit Fundis

Beleidsplan 2018-2021 stichting Continuïteit Fundis