Stichting Continuïteit Fundis

Op 27 september 2018 heeft Fundis de stichting Continuïteit Fundis opgericht. Stichting Continuïteit Fundis heeft als doel het bevorderen van een zo gezond mogelijk bestaan van mensen in hun eigen leefomgeving door het borgen van de continuïteit en de belangen van stichting Fundis (hierna te noemen Fundis) en het verlenen van (financiële) steun aan Fundis. De stichting doet dit door het werven, beheren en ter beschikking stellen van (financiële) middelen en/of fondsen en beoogt hiermee een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te zijn. Het maken van winst behoort niet tot de doelstellingen.

Hoofdlijnen beleidsplan

In de statuten is vastgelegd dat het vermogen van stichting Continuïteit Fundis wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties. Het vermogen van de stichting wordt besteed aan het verwezenlijken van het doel van de stichting. Afhankelijk van de voorwaarden bij schenking zullen mogelijk criteria worden bepaald ter besteding van specifieke gelden.

Beheer van het vermogen

Het bestuur zal het vermogen van de stichting als goed huisvader beheren. Dit houdt in dat een rendement wordt nagestreefd waarbij risico’s zoveel mogelijk worden vermeden. Het bestuur is verplicht alle vermogensmutaties van de stichting zodanig bij te houden dat daaruit ten alle tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid.

Activiteitenplan

De activiteiten bestaan enerzijds uit het beheren van het vermogen en anderzijds uit het toekennen van middelen bij aanvragen vanuit Fundis. De stichting zal middels de jaarverantwoording jaarlijks verslag uitbrengen van de uitgeoefende activiteiten.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit één bestuurder, te weten Stichting Fundis vertegenwoordigd door J.G.J.M. van den Oever, J.A. van Wijngaarden en G.G.H. Blom. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit betekent dat zij het beleid bepaalt en de eindverantwoordelijkheid heeft voor de dagelijkse leiding. Bij de vervulling van deze taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting.

Beloningsbeleid

De bestuurder ontvangt geen bezoldiging. Indien van toepassing ontvangt de bestuurder een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. Alle aan de bestuurder betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Financiën

Er wordt jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar verantwoording afgelegd.

Algemene gegevens

Stichting Continuïteit Fundis
Groningenweg 8a
2803 PV Gouda
088 02 34 702

RSIN 859204261
KvK nummer 72702028