Organisatie

Fundis is een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties, actief op het gebied van (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken. Het gedecentraliseerde organisatiemodel bestaat uit zelfstandige concernonderdelen die een eigen opdracht uitvoeren, vaak op een eigen deelmarkt.

Kerncijfers

Omzet 2022
236,4 miljoen
FTE

2.604

Juridische structuur

De juridische structuur geeft een overzicht van de ondernemingen van Fundis en de eigendomsverhoudingen. 

Financiële verantwoording

Stichting Fundis maakt elk jaar inzichtelijk wat haar beleid en (financiële) resultaten zijn in de jaarverantwoording. Het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Fundis over 2022 is terug te lezen in de Geconsolideerde jaarrekening. De financiële verantwoording van Fundis Holding is verwoord in een afzonderlijke Jaarrekening 2022. Volgens beleid is hierin ook de onkostenverantwoording opgenomen.

Governancecode Zorg

Fundis en alle ondernemingen van Fundis werken volgens  de Governancecode Zorg. Deze landelijke binnen de zorg breed gedragen governancecode stelt dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De code bestaat uit een aantal principes uitgewerkt in bepalingen en gedragsregels. De directie is verantwoordelijk voor de toepassing ervan. De Raad van Commissarissen houdt onder andere hier toezicht op.

Stichting Vrienden van Fundis

Stichting Vrienden van Fundis heeft ten doel het in de meest ruime zin van het woord bevorderen van het welzijn van alle cliënten, bewoners en revalidanten van de bedrijven die behoren tot de Fundis groep. In het bijzonder heeft de stichting de doelstelling om culturele, sociale, recreatieve en andere activiteiten te bevorderen en te financieren ten behoeve van genoemde cliënten. Het gaat om activiteiten die niet kunnen worden bekostigd uit de reguliere zorgbudgetten. 

Stichting Continuïteit Fundis

Stichting Continuïteit Fundis heeft als doel het bevorderen van een zo gezond mogelijk bestaan van mensen in hun eigen leefomgeving door het borgen van de continuïteit en de belangen van stichting Fundis en het verlenen van (financiële) steun aan Fundis.