gezondheidsregio zoetermeer

Regionaal Expertisecentrum

Het Regionaal Expertisecentrum voor Ouderen (REO) verricht triage, screening en observatie bij kwetsbare patiënten en geeft advies aan verwijzers over passende zorg en ondersteuning voor de desbetreffende patiënt.

Uitgangspunt

Het REO is beschikbaar wanneer er een (dreigende) escalatie in de thuissituatie is van een oudere met een subacute zorgvraag voor wie een bezoek aan de Huisartsenpost (HAP) en/of Spoedeisende Hulp (SEH) niet nodig of wenselijk is. Het REO speelt daarmee in op een maatschappelijke behoefte waarvoor nu geen oplossing is. Het REO zorgt ervoor dat:

  • ouderen met een subacute zorgvraag in de 1e lijn geadviseerd worden naar de juiste zorg op de juiste plek;
  • capaciteit en middelen op een juiste manier worden ingezet;
  • huisartsen ontlast worden in subacute situaties;
  • huisartsen de mogelijkheid hebben tot het consulteren van een Specialist Ouderengeneeskunde
  • onnodige bezoeken van patiënten aan Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis wordt voorkomen.

Aanmelden

Huisartsen kunnen patiënten die voldoen aan de criteria doorsturen naar het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO). Het REO stelt twee bedden beschikbaar voor kwetsbare ouderen.

  • Openingstijden voor aanmelding: maandag t/m vrijdag van 8:45 – 16:15 uur (buiten deze tijden belt u de reguliere telefoonnummers voor (vervolg)zorg)
  • Voor vragen over aanmelding en ontslag, kunt u contact opnemen met het transferbureau van In Beweging: 06 284 63 535
  • Voor inhoudelijk vragen over de patiënt, kunt u contact opnemen met geriatrisch verpleegkundige Helma Kruiswijk: 06 502 166 27

Hoe werkt het?

Aangemelde patiënten worden op de locatie waar het REO gevestigd is ontvangen. Daar vindt triage, screening en observatie plaats en wordt advies gegeven. De onderzoeken worden verricht door een multidisciplinair team van Transferverpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten en Specialisten Ouderengeneeskunde. Indien nodig is er de mogelijkheid om patiënten maximaal 4 x 24 uur te observeren. De huisarts blijft tijdens de opname medisch eindverantwoordelijk. Buiten kantoortijden wordt zorggedragen voor de veiligheid, rust en een goede opvang van de patiënt. Er vindt dan geen primair onderzoek plaats.

Na triage, screening en observatie brengt het REO advies uit aan de verwijzer van de desbetreffende patiënt over passende vervolgzorg thuis of elders. Ook ondersteunt het REO de verwijzer bij het aanmeldtraject dat hiervoor eventueel nodig is.