Wonen op Maat: samen sterk voor een toegankelijke woningmarkt in Capelle

Convenant Wonen op Maat Capelle aan den IJssel 2023

Als we ervoor willen zorgen dat mensen uit alle groepen een thuis kunnen vinden in Capelle aan den IJssel, ongeacht leeftijd, beperking of vraag naar zorg, zullen we samen moeten werken. Dat staat in het Convenant Wonen op Maat 2023 dat zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en de gemeente ondertekenden. Met dit convenant leggen zij het voornemen vast om samen de uitdagingen op het gebied van Wonen op Maat aan te gaan.

Voor iedereen een thuis. Dat is de gezamenlijke doelstelling van zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en de gemeente in Capelle aan den IJssel. Een fijne woning is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor (kwetsbare) ouderen, mensen met een beperking of mensen voor wie om een andere reden nabije zorg en ondersteuning belangrijk zijn, kan het lastig zijn om een passende woning te vinden.

Krapte op woning- en arbeidsmarkt

Door de vergrijzing groeit de vraag naar woningen die geschikt zijn voor ouderen. Ook de zorgvraag neemt toe. Vanuit andere doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking, of jongeren die uit de jeugdzorg komen, is er ook grote vraag naar begeleiding bij het wonen en aangepaste woningen. Tegelijkertijd zijn er tekorten op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Daarnaast is het ook nog eens, met de toegenomen vraag naar wonen met zorg, een uitdaging om dit alles betaalbaar te houden.

Als we ervoor willen zorgen dat mensen uit alle groepen een thuis kunnen vinden in Capelle aan
den IJssel, ongeacht leeftijd, beperking of vraag naar zorg, zullen we samen moeten werken.

Samenwerken voor Wonen op Maat

Met het convenant Wonen op Maat is vastgelegd dat betrokken partijen samen de uitdagingen op het gebied van Wonen op Maat aangaan. Het convenant beschrijft onder meer de uitdagingen, doelstellingen en rolverdeling. Door slim gebruik te maken van de specialismes van de betrokken organisaties, wordt het beste resultaat bereikt.

Door samen te zoeken naar oplossingen, en samen aan de slag te gaan met de uitvoering hiervan, komen we tot het beste resultaat.

Passende woonzorgconcepten

Fundis is al langere tijd op een missie om de uitdagingen in de (ouderen)zorg het hoofd te bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een breder aanbod en meer diversiteit op het gebied van woonzorgconcepten. We willen elke burger binnen de doelgroep van Fundis een passende woonoplossing kunnen bieden op het snijvlak van wonen en zorg. De voorgenomen samenwerking in het Convenant Wonen op Maat is daarom zeer passe

Het Convenant Wonen op Maat werd ondertekend door Fundis, Pameijer, Welzijn Capelle, Antes, De Vijverhof, Prokino, Havensteder, Leger des Heils, ICS Zorg, ASVZ, Aafje, Enver, De Zellingen en Gemeente Capelle a/d IJssel

In de regio, Woonzorgconcepten