Zorg- en welzijnsnetwerk Fundis borgt positieve veranderingen uit coronaperiode

Corona heeft een enorme impact op de zorg. Maar ook na corona zal de druk op de zorg in Nederland enorm zijn en alleen maar verder toenemen. Gedurende de coronaperiode zijn initiatieven gestart die kansen bieden voor de toekomst. Nu is hét moment om de meest in het oog springende kansen te verankeren. Morgens bracht de belangrijkste leerpunten uit de coronaperiode van zorg- en welzijnsnetwerk Fundis in kaart.

Generale repetitie

Zorg- en welzijnsnetwerk Fundis is continu op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen om de zorg voor morgen goed te kunnen blijven faciliteren. Dat is nodig, want met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds staan we voor grote uitdagingen. De coronacrisis is als het ware een generale repetitie voor wat ons te wachten staat. De leerpunten uit de coronaperiode zijn daarom belangrijk om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Leerpunten

Gezamenlijk hebben de directeuren van de 22 bedrijven uit zorg- en welzijnsnetwerk de belangrijkste leerpunten uit de coronaperiode geïnventariseerd. Deze zijn samengevat in zes leerpunten. Voor ieder leerpunt is een compact en effectief plan van aanpak gemaakt, bestaande uit (sub)doelen en van actiepunten. Hiermee bepalen alle Fundis-bedrijven zelf welke acties zij implementeren in hun reguliere proces. Door de veranderingen op deze manier te verankeren, wordt gezorgd voor bestendiging.


Toelichting leerpunten

Fysiek en/of digitaal werken
Het besef is in de organisatie breed gedeeld dat digitaal (samen)werken op veel vlakken winst oplevert waarbij ook continu aandacht zal moeten zijn voor de balans privé / werk.

Zorginnovaties en andere vormen van zorg
Niet altijd kon alle zorg worden geboden. Een deel van de oplossing ligt in technologische innovaties, een ander deel in het doorontwikkelen van de veranderde client relatie.

Interne samenwerking en communicatie
De afgelopen twee jaren leerden dat meer over disciplines heen en met grotere betrokkenheid van medewerkers kan worden georganiseerd.

Druk op de arbeidsmarkt
De urgentie die al langer werd gevoeld kreeg een extra dimensie onder andere door meer aandacht voor vitaliteit van eigen medewerkers, inzet van mensen zonder zorgachtergrond en inzichten op het gebied van taakherschikking.

Interne verandering en leiderschap
Het management leerde in de afgelopen twee jaren zaken los te laten en meer nog dan voorheen vanuit een basis van vertrouwen de werkvloer te faciliteren.

Keten- en regionale samenwerking
Ketensamenwerking maakte in korte tijd veel mogelijk en legde de onderlinge relaties bloot. Om samenwerking te bestendigen wordt per regio de gezamenlijke visie en doelen bepaald en samenwerkingsintentie vastgesteld.

In de regio, Organisaties, Personeel & arbeidsmarkt