Impuls aan effectievere inzet zorgdata

effectievere inzet zorgdata

Fundis wil ouderen in de zorgregio Rotterdam laten profiteren van betere digitale samenwerking. Daarom doet Fundis samen met andere partners binnen het Rotterdamse zorgconcept Havenue mee in een proeftuin ‘versnelde invoering digitale gegevensuitwisseling’.

In de proeftuin wordt vanaf 1 september gewerkt aan een eenduidig systeem voor digitale data-uitwisseling. Het gaat hier om een zogenaamde Persoonlijke Gezondheidsomgeving* (PGO). Het doel van de PGO is om informatie-uitwisseling met én tussen welzijn- en zorginstellingen slagvaardiger te maken én om de eigen regie van ouderen te bevorderen.

Ouderen zelf regie
De PGO geeft gebruikers digitaal inzage in alle gezondheidsgegevens van thuis tot en met ziekenhuis en kortdurend verblijf. Daarmee kunnen ouderen zelf regie voeren over de eigen gezondheidsinformatie en de gegevens zelf delen met andere zorgverleners. Zo ontstaat een completer beeld van de gezondheidssituatie, over de schotten van de zorgaanbieders heen. Ook kan de PGO worden gebruikt om gezamenlijk gezondheidsdoelen vast te stellen, die haalbaar zijn en passen bij de persoonlijke gezondheidssituatie.

Eén PGO voor gegevensuitwisseling
De deelnemers aan de proeftuin zijn de partnerorganisaties van Havenue. Dit nieuwe zorgconcept speelt in op de veranderende gezondheidszorg, waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld door een complete zorgaanpak van welzijn en zorg met één aanspreekpunt voor ouderen en hun mantelzorgers op het gebied van zorg en welzijn, huisartsen en medisch specialistische zorg. Het is de bedoeling om in de komende 6 maanden één PGO te ontwikkelen waarmee minimaal 4 partnerorganisaties van Havenue gegevens kunnen uitwisselen.

InZicht-programma VWS
De proeftuin ‘versnelde invoering digitale gegevensuitwisseling’ is onderdeel van een groter subsidieprogramma van het ministerie van VWS, met de naam InZicht. Met dit programma wil VWS dat digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg versnellen. Die gegevensuitwisseling volgt de eisen van MedMij, de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen clienten en gezondheidsprofessionals.

*Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarmee iemand toegang heeft tot de eigen gezondheidsgegevens. Het gaat om gegevens die opgeslagen zijn door zorgverleners zoals een huisarts of een specialist in het ziekenhuis. Met een PGO kunnen de verzamelde of toegevoegde gegevens ook gedeeld worden met andere zorgverleners. Op die manier krijgt een zorgverlener een completer beeld van de gezondheidssituatie van de betreffende persoon.

**Havenue is een relatief nieuw zorgconcept in de regio Rotterdam. Binnen Havenue werken partijen uit de regio samen om langer zorg aan huis te bieden aan ouderen die medisch, verpleegkundig, of sociaal achteruitgaan. Dit gebeurt vanuit een samenwerkingsverband van 4 ziekenhuizen (het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Maasstad Ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis), 5 ouderenzorginstellingen (Aafje, Fundis, Stichting Humanitas, Laurens en Lelie zorggroep), huisartsen en de welzijnsorganisaties wmo radar en Dock.