Ouderen langer thuis door nieuw zorgconcept Havenue

In 2017 namen vier Rotterdamse ziekenhuizen het initiatief om de poliklinische zorg van het voormalige Havenziekenhuis te continueren. Er is hiermee een stabiele basis ontstaan om een toekomstbestendig zorgconcept voor ouderen uit te werken met als doel om Rotterdammers prettig ouder te laten worden en langer thuis te laten wonen. Samen met vijf ouderenzorgorganisaties, huisartsen en welzijnspartijen is het nieuwe integraal zorgconcept Havenue * ontwikkeld. Hiermee spelen de zorgverleners in op de veranderende gezondheidszorg.

Het doel van het nieuwe zorgconcept Havenue is om eerder en sneller in te grijpen als een oudere op het medische, verpleegkundige en/of sociale domein achteruitgaat en zo ouderen langer thuis te houden. Hiermee voorkomen we onnodige SEH bezoeken, opnames in ziekenhuizen of zorginstellingen. Dit levert winst op voor de ouderen en hun mantelzorgers omdat zorg zo veel mogelijk dichtbij huis geleverd wordt en de gang naar het ziekenhuis alleen gemaakt wordt als dat medisch gezien noodzakelijk is. Zo organiseren we zorg die beter aansluit op de wensen van de (kwetsbare) oudere Rotterdammer (kwaliteit van zorg) en besteden we zorggeld waar dat het meeste effect heeft.

Havenue organiseert het aanbod op zo’n manier dat de oudere centraal staat, de zorg doelmatig, dichtbij en indien mogelijk virtueel is. Havenue stimuleert de intensieve en innovatieve samenwerking tussen de verschillende partners en bevordert gezondheid in plaats van genezing. Havenue heeft een wijkgerichte aanpak. De start is in de wijken Centrum en Kralingen-Crooswijk op de locatie Havenpolikliniek. Na een succesvolle pilot wordt er gekeken naar inzet en opschaling naar andere wijken.

Start eerste pilot subacute zorg Havenue

De eerste pilot is gestart. Het gaat hier om subacute zorg. Deze zorg is voor een kwetsbare oudere die een achteruitgang ervaart met een medische, verpleegkundige en/of sociale oorzaak, waarbij brede diagnostiek en een snelle adequate interventie gewenst is. Dat betekent dat een huisarts een oudere patiënt kan doorverwijzen naar Havenue. Hiermee voorkomen we dat deze oudere naar een SEH en/of ziekenhuis doorgestuurd wordt, terwijl dit niet nodig is.

Bij Havenue staat een multidisciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals klaar. In samenspraak met de eigen huisarts, oudere én de mantelzorger wordt er een integraal plan opgesteld om verdere achteruitgang zo veel mogelijk te voorkomen en de patiënt zorg en welzijn op de juiste plek te kunnen bieden op langere termijn, bij voorkeur thuis. Binnen Havenue heeft de oudere (en mantelzorger) één aanspreekpunt. Deze contactpersoon coördineert de zorg en behandeling, zet zo nodig andere professionals in en zorgt voor de overdracht van alle benodigde informatie.

*Havenue is een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen (het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Maasstad Ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis) en vijf ouderenzorgorganisaties (Aafje, Fundis, Stichting Humanitas, Laurens en Lelie zorggroep), huisartsen en de welzijnsorganisaties Wmo radar en Dock.