Wijkverpleegkundigen Vierstroom Zorg Thuis in gesprek met Van Rijn

Woensdag 28 juni j.l. ging een aantal (wijk)verpleegkundigen van Vierstroom Zorg Thuis in gesprek met demissionair staatssecretaris Van Rijn. Aanleiding was de ondertekening van het Bestuurlijk Akkoord Wijkverpleging 2018.

GOUDA – (Wijk)verpleegkundigen in gesprek met Van Rijn. FOTO EN COPYRIGHT RIJKSOVERHEID/HENRIETTE GUEST

In gesprek

Van Rijn sprak op het hoofdkantoor van Fundis met een aantal (wijk)verpleegkundigen over de uitoefening van hun vak. Gepassioneerd vertelden zij hoe zij tegen hun vak aankijken en wat zo aantrekkelijk is aan het werk.  De (wijk)verpleegkundigen gaven verder aan dat het vak wijkverpleging de afgelopen jaren enorm ontwikkeld is. Het lijkt steeds meer op ziekenhuiszorg thuis. Medewerkers verrichten inmiddels tal van verpleegtechnische handelingen in de thuissituatie.

Imago

Alle (wijk)verpleegkundigen beaamden dat het beeld dat bestaat over wijkverpleging verbetering behoeft. Dat begint al met de opleiding verpleegkunde en de aandacht die daar is voor het opleiden van studenten voor de wijkverpleging. Van Rijn nam ruim de tijd voor het gesprek en stelde tal van vragen. Hij gaf aan dat het bestuurlijk akkoord bijdraagt aan de erkenning dat wijkverpleging een belangrijke schakel is in de keten van eerstelijnszorg. Signalering, preventie en verbetering van zelfredzaamheid vormen de uitgangspunten. De staatssecretaris beloofde de opmerkingen en adviezen van de wijkverpleegkundigen door te geven aan zijn opvolger in een nieuw kabinet.

GOUDA – Ondertekening Bestuurlijk Akkoord Wijkverpleging. FOTO EN COPYRIGHT RIJKSOVERHEID/HENRIETTE GUEST

Beroepsontwikkeling

In de zorg is het sinds een aantal jaar gebruikelijk dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars, beroepsgroepen en ministerie van VWS bestuurlijke akkoorden sluiten. Reden hiervoor is dat er afspraken worden gemaakt over belangrijke onderwerpen. Denk aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg en dat er aandacht is voor actuele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het vak wijkverpleging. Het Bestuurlijk Akkoord wijkverpleging regelt dat er in 2018 170 miljoen euro extra beschikbaar is voor wijkverpleging.

Samenvatting bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018

  • Voor de komende periode wordt er gewerkt aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg. Er wordt gewerkt aan de standaardisatie van het vak en er komen onder andere richtlijnen, gebaseerd op bewezen handelingen.
  • Patiëntkenmerken worden in kaart gebracht, zodat er een voorspellende waarde beschikbaar is voor de vraag naar wijkverpleging.
  • De effecten van de inzet van de wijkverpleging worden aangetoond op doelmatigheid van de zorg en de bijdrage aan de kwaliteit van leven van cliënten ten einde de zelfredzaamheid en eigen regie te behouden.
  • De wijkverpleging vormt samen met de huisarts de verbinding met meerdere domeinen. Voor mensen die zowel ondersteuning als zorg nodig hebben is het nodig dat professionals elkaar goed vinden en dat zorgverzekeraars en gemeenten goed met elkaar samenwerken.
  • Verschuiving van middelen, zodat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij huis geleverd kan worden en onnodige dure zorg voorkomen wordt. Denk aan minder kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH).
  • Er worden extra acties uitgezet zodat het huidige en toekomstige tekort aan personeel wordt aangepakt. Denk aan stageplekken en landelijke campagnes.
  • Door een stijgende zorgvraag vanwege vergrijzing en langer zelfstandig thuiswonen is het belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten waar de stijging plaatsvindt. Doelmatige inzet van de zorg levert een bijdrage zodat voor iedereen de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft.
  • Er is een aantal verbeterthema’s zoals het betaalbaar houden van onplanbare zorg en nachtzorg. Dit kan door het niet concurrerend te organiseren in de regio. Daarnaast specifieke aandacht voor zorg aan kwetsbare groepen zoals casemanagement dementie, palliatieve zorg, gespecialiseerde verpleging en intensieve kindzorg.
  • In de komende periode meer aandacht voor E-Health toepassingen en meer onderzoek welke middelen effectief zijn.

Meer weten?

Lees het volledige bestuurlijke akkoord.
Lees het bericht dat op Zorgvisie heeft gestaan.