Klein verlies voor Stichting Fundis in 2015 als gevolg van transities in de zorg

[vc_row bk_type=”pirenko_super_width” el_class=”slidebedrijf”][vc_column width=”1/1″][prk_slider category=”ons-netwerk”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Wie betaalt eigenlijk de transitiekosten in de zorg?

2015 was het jaar van grote transities in de zorg. Zo werd de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd, werden gemeenten naast huishoudelijke ondersteuning verantwoordelijk voor begeleiding, dagverzorging en participatie en is de wijkverpleging (verzorging en verpleging) ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. Er is op verschillende vlakken hard gewerkt om de consequenties van deze veranderingen op te vangen en daar waar mogelijk proactief op in te spelen. Fundis heeft organisatorisch en financieel voorgesorteerd op de door de overheid  ingezette transities.

Netwerk
Organisatorisch door invoering van het zogenaamde vlootmodel. De implementatie hiervan is in 2015 met de verzelfstandiging van de behandeldiensten (Goudenhart) en revalidatie (In beweging) afgerond. Fundis bestaat hierdoor uit een netwerk van zelfstandige bedrijven die opereren op een eigen deelmarkt. Ook zijn administratieve processen en de interne controlecyclus opnieuw opgezet dan wel heringericht.

Nieuwe diensten
Het afgelopen jaar zijn nieuwe diensten ontwikkeld. Een voorbeeld is VerpleegThuis waarbij verpleeghuiszorg geboden wordt aan cliënten in de thuissituatie. VerpleegThuis sluit aan op individuele verzoeken van mensen om zelfstandig te blijven wonen.  In 2016 wordt VerpleegThuis als dienst verder vervolmaakt en uitgerold.
Een andere innovatie is de oprichting van een Zorgpension in Zoetermeer. Het Zorgpension biedt een compleet verzorgd en gastvrij verblijf in een eigen kamer aan iedereen die na een operatie of ziekte wil herstellen of ter ontlasting van mantelzorgers. Gezien de belangstelling en aantal verwijzingen vanuit huisartsen en ziekenhuizen voorziet het zorgpension in een grote behoefte. Fundis opent naar verwachting dit jaar een tweede zorgpension in samenwerking met het Hofpoort ziekenhuis in Woerden.

Onafhankelijke wijkverpleegkundige
Een belangrijke zorginhoudelijke slag is gemaakt door de oprichting van Coöperatieve vereniging Plicare. De onafhankelijke wijkverpleegkundigen van Plicare houden zich bezig met de zogenaamde niet-toewijsbare zorg. Dit wil zeggen dat het zorg zonder indicatie betreft. Ook heeft de wijkverpleegkundige een actieve rol bij het opsporen van zorgmijders en het voorkomen van onnodige vervolgkosten. De wijkverpleegkundige van Plicare vormt een schakel tussen het sociale en het zorgdomein en is direct toegankelijk voor burgers en partners in de wijk.

Reële tarieven
De transities in de zorg hebben ertoe geleid dat tarieven onder druk staan. Fundis heeft zich het afgelopen jaar sterk gemaakt voor reëlere tarieven. Zo was Fundis een van de initiatiefnemers van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning. Deze code – die moet zorgen voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de thuisondersteuning – kwam in de zomer van 2015 in samenspraak met een aantal gemeenten en aanbieders tot stand. Inmiddels heeft het ministerie van VWS toegezegd de code om te zetten in een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB). De vrijblijvendheid gaat er hierdoor af.

Dienstenvouchers
Ten behoeve van het vergemakkelijken van de verwerking van administratieve transacties met gemeenten en burgers is door Fundis samen met andere zorgaanbieders landelijk een ICT-platform voor Dienstenvouchers opgezet. Tegen minimale kosten per voucher worden gemeenten, zorgaanbieders en inwoners volledig ontzorgd in de administratieve afhandeling.

Financieel resultaat
Ondanks de turbulentie in de markt is er op verschillende vlakken dus hard gewerkt om de
consequenties van de transities op te vangen en daar waar mogelijk proactief op in te spelen.
Financieel heeft Fundis voorgesorteerd door reorganisatievoorzieningen te vormen. Stichting Fundis realiseerde in 2015 een resultaat van € 930.000 negatief.  Het resultaat zonder bijzondere posten bedraagt € 1,1 miljoen positief. De omzet bedroeg in 2015 € 126 miljoen.

Bijzondere posten
Het financiële resultaat over 2015 is in belangrijke mate beïnvloed door bijzondere posten. De bijzondere kosten bedroegen € 2,8 miljoen, de bijzondere baten  €  0,8 miljoen. Per saldo was de  bijzondere last  € 2 miljoen. Het groepsresultaat zonder deze bijzondere posten bedraagt € 1,1 miljoen positief.

Reorganisatievoorzieningen
Een belangrijke reden voor het negatieve resultaat is de toewijzing van bijna € 1,5 miljoen aan reorganisatievoorzieningen. Zo heeft WelThuis een voorziening getroffen van € 1,25 miljoen. De personele consequenties van het doorvoeren van Scheiden van wonen en zorg zijn hiermee financieel voorzien. Verder heeft Avicen een voorziening getroffen van € 180.000.

Surseance MIKA
Een belangrijke tegenvaller in 2015, zowel voor medewerkers en klanten als ook financieel, was de surseance van betaling van dochterbedrijf MIKA ThuisCoach (50% deelneming).  In 2015 bleek de impact van de overgang van begeleiding van AWBZ naar Wmo groter dan (door de markt) verwacht. Met name de sterk gedaalde tarieven brachten MIKA in financiële problemen.

Solvabiliteit
Eind 2015 had Stichting Fundis een solvabiliteit van 21,8%. Deze is ten opzichte van 2014 constant gebleven. Het streven is de komende jaren toe te groeien naar een solvabiliteit van 25%.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor 2016 zijn kansrijk, maar tegelijkertijd uitdagend. Fundis blijft de veranderingen in de branche op het gebied van huishoudelijke zorg, wijkverpleging en langdurige zorg op de voet volgen en anticipeert actief op de veranderingen. Waar mogelijk praat Fundis landelijk en regionaal mee over de vormgeving en invulling van de veranderingen. Voor 2016 wordt operationeel een positief resultaat verwacht met een begroting van  1 miljoen euro. Nieuwe reorganisatievoorzieningen zijn echter ook in 2016 onvermijdelijk. De transitie in de zorg maakt dat reorganisaties niet langer incidenteel zijn, maar structureel lijken te worden. Daarmee rijst de vraag wie de kosten van de transitie moet dragen. Fundis wil hierover in gesprek met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]